Tomtens kvarn är en överfallskvarn med 5 ½ alnars fallhöjd. Kvarnen har haft två vattenhjul och två par malstenar. Endast ett vattenhjul och ett malstenspar finss kvar.

Tomtens kvarn, eller Stöttebo som den även omnämns, är sedan 1842 en egen fastighet, friköpt från gårdsfastigheten med samma namn. I samband med ett ägobyte omkring 1860 byggdes kvarnen om och fick då i stort sett det utseende den fortfarande har.

Kvarnen har tre våningar. I ”underkvarnen” finns de stora kugghjulen till malstenarna. I ”påkvarnen” fanns tidigare två malstenspar, en skalare samt en havrekross. Här finns också mjölnarbostaden med kök och kammare inrymd. I ”överkvarnen” fanns krossen och grynverket.

I slutet av 1930-talet och början av 1940-talet utrustades kvarnen med en rensmaskin för utsäde, ett valsverk som ersatte ett malstenspar, en plansikt, samt en spetsmaskin som ersatte skalaren, dvs. den tidigare rensmaskinen.

Kvarnägaren drev själv kvarnen fram till 1938 då en mjölnare anställdes. Kvarnverksamheten upphörde helt 1958.

I början av 1900-talet uppfördes ett separat bostadshus intill kvarnen för kvarnägaren.

Vattenkraften utnyttjades även för tröskning i den intilliggande byggnaden. Via träblock överfördes kraften från vattenhjulen till ett tröskverk i ladan. Här fanns dessutom en liten ladugård och loge inrymd. Byggnaden har halmtak. Till kvarnmiljön hörde även ett kvarnstall, troligen är det den byggnad som nu finns strax intill kvarnbyggnaden.

Tomtens kvarn genomgick en omfattande restaurering 1981-82. 

Tomtens kvarn eller Stöttebo som det också kallas

Tomtens kvarn eller Stöttebo som det också kallas

Lagården vid Tomtens kvarn med det vackra vasstaket som lades om i början av 2000-talet

Lagården vid Tomtens kvarn med det vackra vasstaket som lades om i början av 2000-talet